WhatsApp - telegram
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Boj proti praní špinavých peněz - politika AML

UAE-ZONES přikládá největší význam boji proti praní peněz a financování terorismu, a to jak v jeho rámci, tak v rámci projektů, které podporuje.

Společnost UAE-ZONES se zavazuje vykonávat svoji profesi s úplnou objektivitou, poctivostí a nestranností a současně zajistit nadřazenost zájmů společnosti, zákazníků a integrity trhu. Tento závazek dodržovat přísné deontologické a etické normy má nejen zajistit dodržování zákonů a předpisů platných v různých jurisdikcích, ve kterých společnost UAE-ZONES působí, ale také získat a udržet si v dlouhodobém horizontu důvěru svých zákazníci, akcionáři, zaměstnanci a partneři.

Charta profesionálního chování a etiky UAE-ZONES (dále jen „charta“) si neklade za cíl taxativně a podrobně uvést všechna pravidla slušného chování, kterými se řídí její činnost a pravidla jejích zaměstnanců v různých zemích, ve kterých UAE-ZONES působí . Jejím cílem je spíše stanovit určité hlavní zásady a pravidla, jejichž cílem je zajistit, aby jeho zaměstnanci měli společnou vizi etických norem specifických pro UAE-ZONES a aby vykonávali svou profesi v souladu s těmito normami. Jeho cílem je posílit vnitřní i vnější důvěryhodnost profesionality zaměstnanců SAE-ZONES.

Od všech zaměstnanců SAE-ZONES (včetně zaměstnanců pracujících v režimu dočasného přidělení nebo dočasného přidělení) se očekává, že budou při každodenním plnění svých povinností důsledně a bez jakéhokoli tlaku uplatňovat pravidla a postupy této Charty, s plnou odpovědností, poctivostí a pílí.

Praní špinavých peněz / financování terorismu

Vzhledem k povaze činností společnosti UAE-ZONES.com představuje praní peněz a financování terorismu specifická a významná rizika z právního hlediska a pro udržení jeho dobré pověsti. Zásadní význam má dodržování zákonů a předpisů proti praní špinavých peněz platných v zemích, kde společnost UAE-ZONES působí. Společnost UAE-ZONES proto vyvinula program zahrnující:

 • vhodné vnitřní postupy a kontroly (opatření náležité péče);
 • školicí program při najímání personálu a nepřetržitě.

Opatření vigilance:

Znalost zákazníka (KYC - Know Your Client) zahrnuje povinnosti identifikace a ověření totožnosti zákazníka a v případě potřeby pravomoci osob jednajících jeho jménem, ​​aby získat jistotu jednání s legitimním a legálním klientem:

 • V případě fyzické osoby: předložením platného úředního dokladu včetně jeho fotografie. Údaje, které je třeba zaznamenat a uchovávat, jsou jméno (jména) - včetně příjmení pro vdané ženy, jména, datum a místo narození osoby (státní příslušnost), jakož i povahu, datum a místo vydání a datum platnosti dokumentu a název a kvalita orgánu nebo osoby, která dokument vydala a případně jej ověřila;
 • V případě právnické osoby zasláním originálu nebo kopie jakéhokoli aktu nebo úřední výpis z datu kratšího než tři měsíce s uvedením jména, právní formy, adresy sídla sociální identita a totožnost uvedených partnerů a sociálních vůdců.

Dále jsou vyžadovány následující informace:

 • úplná adresa
 • telefonní čísla a / nebo GSM
 • e-mail (y)
 • zaměstnání (y)

Stejně jako následující dokumenty:

 • Kopie certifikovaného pasu
 • Důkaz adresy
 • Životopis
 • Výpisy z bankovních účtů
 • Referenční dopis banky
 • Případně další doklady totožnosti (ID, povolení pro
  řidičský průkaz, povolení k pobytu).

Tento seznam není vyčerpávající a v závislosti na okolnostech mohou být brány v úvahu další informace.

Společnost UAE-ZONES očekává, že její zákazníci budou poskytovat správné a aktuální informace a co nejrychleji je informovat o všech změnách, ke kterým může dojít.

Opatření, která se použijí v případě pochybností:

V případě podezření na praní peněz a / nebo financování terorismu nebo v případě pochybností o pravdivosti nebo relevanci získaných identifikačních údajů se UAE-ZONES zavazuje:

 • Neuzavřít obchodní vztah ani provádět žádné transakce;
 • Ukončení obchodního vztahu bez nutnosti odůvodnění.